LÝ LỊCH MÁY SÀN TREO GONDOLA

Lý lịch máy Sàn treo gondola gồm có:

  1. Đặc tính kỹ thuật Sàn treo gondola
  2. Bản vẽ tổng thể sàn treo gondola
  3. Sơ đồ điện.
  4. Lịch sử người vận hành thiết bị.
  5. Lịch sử sửa chữa.
  6. Lịch sử kiểm định thiết bị.
  7. Hướng dẫn sử dụng Sàn treo gondola.
  8. Giấy bàn giao nhiệm vụ.